வாடிக்கையாளர் விழிப்புணர்வு

PMF Finance PLC » வாடிக்கையாளர் விழிப்புணர்வு

நிதி அறிக்கைகள்

ஆண்டு அறிக்கைகள்

PMF ஆண்டறிக்கை 2022 – 2023

Annual Report 2021 - 2022

காலாண்டு நிதி அறிக்கைகள்

Quarterly Report 3rd 2023 – 2024

Quarterly Report 2nd 2023 – 2024

Quarterly Report 1st 2023 – 2024

Quarterly Report 4th 2021 – 2022

Quarterly Report 3rd 2021 – 2022

Quarterly Report 2nd 2021 – 2022

Quarterly Report 1st 2021 – 2022

Quarterly Report 4th 2020 – 2021

KPI அறிக்கைகள்

கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள்

வாடிக்கையாளர் புகார் கையாளும் நடைமுறை

வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் புகார்களை பின்வரும் வழிகளில் தெரிவிக்கலாம்:

Write to :

Mrs. Shyamali Pemarathna,

Compliance Officer

PMF Finance PLC

No. 47, Anagarika Darmapala Mawatha

Colombo 03.

Mobile: +94 771 542 539

திரு ஆனநிதி ஆணையாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்