පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම

PMF ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී » පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම

මූල්‍ය වාර්තා

වාර්ෂික වාර්තා

ත්‍රෛයි මාසික මූල්‍ය වාර්තා

Quarterly Report 1st 2023 – 2024

Quarterly Report 4th 2021 – 2022

Quarterly Report 3rd 2021 – 2022

Quarterly Report 2nd 2021 – 2022

Quarterly Report 1st 2021 – 2022

Quarterly Report 4th 2020 – 2021

Quarterly Report 3rd 2020 – 2021

Quarterly Report 2nd 2020 - 2021

Quarterly Report 1st 2020 - 2021

Quarterly Report 4th 2019 - 2020

Quarterly Report 3rd 2019 - 2020

Quarterly Report 2nd 2019 - 2020

Quarterly Report 1st 2019 - 2020

Quarterly Report 4th 2018-2019

Quarterly Report 3rd 2018-2019

Quarterly Report 2nd 2018-2019

Quarterly Report 1st 2018-2019

Quarterly Report 4th 2017-2018

Quarterly Report 3rd 2017-2018

Quarterly Report 2nd 2017-2018

Quarterly Report 1st 2017-2018

මූලික කාර්‍ය්‍ය සාධන දර්ශක

ණය ශ්‍රේණිගත වාර්ථා

No credit ratings reports found.

පාරිභෝගික පැමිණිලි හැසිරවීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය

පාරිභෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ඕනෑම ක්‍රමයකට සිය පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ හැක.

Write to :

Mrs. Sanduni Perera,

Manager - HR & Administration

PMF Finance PLC

No. 361,361/1, R A De Mel Mawatha Colombo 03.

Phone no. +94 117 666 333

මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තොරතුරු