පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම

PMF ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී » පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම

මූල්‍ය වාර්තා

වාර්ෂික වාර්තා

PMF ஆண்டறிக்கை 2022 – 2023

Annual Report 2021 - 2022

ත්‍රෛයි මාසික මූල්‍ය වාර්තා

Quarterly Report 3rd 2023 – 2024

Quarterly Report 2nd 2023 – 2024

Quarterly Report 1st 2023 – 2024

Quarterly Report 4th 2021 – 2022

Quarterly Report 3rd 2021 – 2022

Quarterly Report 2nd 2021 – 2022

Quarterly Report 1st 2021 – 2022

Quarterly Report 4th 2020 – 2021

මූලික කාර්‍ය්‍ය සාධන දර්ශක

ණය ශ්‍රේණිගත වාර්ථා

පාරිභෝගික පැමිණිලි හැසිරවීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය

පාරිභෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ඕනෑම ක්‍රමයකට සිය පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ හැක.

Write to :

Mrs. Shyamali Pemarathna,

Compliance Officer

PMF Finance PLC

No. 47, Anagarika Darmapala Mawatha

Colombo 03.

Mobile: +94 771 542 539

මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා සම්බන්ධ කර ගැනීමේ තොරතුරු