පහත සඳහන් වේදිකාවන්හි අපි ක්‍රියාකාරි සාමාජිකයන්සේ සිටීම පිළිබඳව අපි හුදෙක්ම ආඩම්බරයට පත් වී සිටින්නෙමු.

Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) Limited

Leasing Association of Sri Lanka

The Credit Information Bureau of Sri Lanka

The Finance Houses Association of Sri Lanka

The Ceylon Chamber of Commerce

The Employers’ Federation of Ceylon

The Department for Registration of Persons