අප හා සම්බන්ධ වන්න

PMF ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී » අප හා සම්බන්ධ වන්න

ප්‍රධාන කාර්‍ය්‍යාලය

අංක 361,361/1, ආර්.ඒ.ඩි. මෙල් මාවත, ගොළඹ – 03

ආයතනික කාර්‍ය්‍යාලය

අංක 47, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ – 03

ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා විවෘතව තබන වේලාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා තෙක් පෙ.ව.8.30 – ප.ව.5.00 දක්වා

සති අන්තයන්හි සහ වෙළෙඳ නිවාඩු දිනයන්හි වසා ඇත.

මාර්ගගත විමසීම්

අද අප හා සම්බන්ධ වන්න